Kierunek Dietetyka – Informacje

Lista niezbędnych informacji na temat organizacji zajęć z Immunologii dla studentów II roku studiów magisterskich WL kierunku DIETETYKA

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ Z IMMUNOLOGII W DIETETYCE DLA STUDENTÓW  I ROKU STUDIÓW II STOPNIA – KIERUNEK DIETETYKA

ROK AKADEMICKI 2023-2024

 

SEMINARIA: (4 godz. lekcyjne) ŚRODY  godz. 11:00 – 14:00

 Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL, ul. Łazarza 16

    (aula B– grupa 1, aula C – grupa 2)

 

 1. Odporność wrodzona i nabyta. Antygen, hapten, budowa i funkcja immunoglobulin. Nadrodzina immunoglobulin. Przeciwciała monoklonalne. Dopełniacz. Surowice odpornościowe, g-globulina ludzka.
 • grupa 1 i 2 – 4.X.

 

 1. Subpopulacje limfocytów. Mechanizmy odpowiedzi humoralnej T-zależnej i T-niezależnej. Reakcje alergiczne związane z odpowiedzią humoralną – typ I, II, III. Alergie pokarmowe.

 

 • grupa 1 – 11.X.
 • grupa 2 – 18.X.

 

 1. Komórki NK, fagocyty. Mechanizmy odpowiedzi typu komórkowego z udziałem limfocytów CD4+ i CD8+ (mechanizm NTP z udziałem limfocytów Th1, mechanizm z udziałem limfocytów cytotoksycznych).

 

 • grupa 1 – 18.X.
 • grupa 2 – 11.X.

 

 1. Szczepienia ochronne. Reakcje antygen-przeciwciało in vitro. Wybrane testy immunologiczne i ich zastosowanie (aglutynacja czynna i bierna, test Coombsa, podwójna dyfuzja w żelu, immunoelektroforeza podstawowa, immunoelektroforeza rakietkowa i krzyżowa, immunodyfuzja radialna, immunofluorescencja bezpośrednia i pośrednia, ELISA pośrednia i kanapkowa, RIA). Wybrane metody badania odporności komórkowej
 • grupa 1 i 2 – 25.X.

 

 1. Odporność na zakażenia. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi i skórą (system MALT i SALT).
 • grupa 1 – 8.XI.
 • grupa 2 – 15.XI.

 

 1. Odżywianie a odporność. Odporność w otyłości i zespole metabolicznym.
 • grupa 1 – 15.XI.
 • grupa 2 – 8.XI.

 

WYKŁADY

E-LEARNING ASYNCHRONICZNY – MS-Teams/Pegaz

 

1.Organizacja i funkcja układu immunologicznego. Układ MHC, prezentacja antygenu przez komórki APC.  

2.Niedożywienie a odporność.

3.Tolerancja immunologiczna i autotolerancja. Regulacja odpowiedzi immunologicznej.  

 

Dla utrzymania chronologii zajęć i uzyskania optymalnych wyników nauczania wykłady powinno się odsłuchać w następującym układzie:

1 wykład przed zajęciami seminaryjnymi nr 1

2 wykład przed zajęciami seminaryjnymi nr 6

3 wykład pod koniec kursu

 

Warunki zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2023/24

1. Obecność na zajęciach wykładowych i seminaryjnych jest obowiązkowa. Każdą nieobecność należy formalnie usprawiedliwić oraz zaliczyć u Prowadzącego zajęcia.

2. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie obecności i aktywności Studenta/tki na zajęciach, sprawdzanej w formie odpowiedzi ustnej. Zaliczenie seminariów jest warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego.

3. Zaliczenie pisemne końcowe odbędzie się w sesji zimowej (I termin) oraz zimowej poprawkowej (II termin) w formie 3 przekrojowych pytań otwartych (czas trwania zaliczenia wynosi 30 minut). Każde z pytań ocenione zostanie w systemie punktowym (0-6 pkt za każdą z odpowiedzi). Dla pozytywnego zaliczenia konieczne jest uzyskanie łącznie co najmniej 9 punktów, co stanowi 50% sumy możliwych do uzyskania punktów (9 z 18). Skala ocen: 9-10 dst; 11-12 dst+; 13-14 db; 15-16 db+; 17-18 bdb.