Kierunek Dietetyka – Sylabus

Sylabumodułu zajęć na studiach wyższych

Nazwa Wydziału

Wydział Lekarski

Nazwa jednostki prowadzącej

moduł

Katedra Immunologii UJ CM

Nazwa modułu

Immunologia

Klasyfikacja ISCED

0917

Język kształcenia

język polski

Cele kształcenia

Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych zagadnień immunologicznych, mechanizmów odpowiedzi immunologicznych oraz ukierunkowanie ich w stronę przyszłej pracy DIETETYKA

Efekty kształcenia dla modułu

Po zakończeniu zajęć student:

Student kierunku DIETETYKA po zakończeniu przedmiotu Immunologia powinien posiadać teoretyczne oraz praktyczne umiejętności dotyczące budowy i funkcji układu odporności w zdrowiu i w chorobie niezbędne do wykonania zawodu DIETETYKA.

W zakresie wiedzy:

Po zakończeniu cyklu nauczania modułu Immunologia student w zakresie wiedzy:

zna podstawy immunologii klinicznej, ma wiedzę na temat podstawowych testów immunologicznych i regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz rozumie wpływ odżywiania na odporność ustroju. (K_W03) – M2_W01-bd

– Posiada wiedzę na temat problemów żywieniowych pacjentów w chorobach metabolicznych oraz zna mechanizmy poprzez które dieta może wpływać modulująco na ich powstawanie i przebieg. (K_W14)- M2_W03-ddb

potrafi opisać organizację i funkcję układu immunologicznego, zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu odpornościowego w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej.

-Wyjaśnia i opisuje funkcje dopełniacza, komórek fagocytująch i komórek NK; zna mechanizmy ich działania, potrafi porównać je ze swoistym działaniem limfocytów, które potrafi wymienić i klasyfikować.

-Opisuje główny układ zgodności tkankowej.

-Opisuje mechanizmy odpowiedzi humoralnej, komórkowej ( fazę indukcyjną , centralną i efektorową), tolerancji immunologicznej, porównuje sposoby prezentacji antygenów wewnątrz i zewnątrzkomórkowych w odpowiedzi humoralnej i komórkowej.

-Zna typy reakcji nadwrażliwości, potrafi wyjaśnić mechanizmy reakcji alergicznej typu I, II, III i IV, opisać ich podstawowe objawy, sposób leczenia i wymienić podstawowe jednostki kliniczne .

-Zna reakcje odpornościowe na poziomie błon śluzowych, mechanizmy tolerancji pokarmowej, objawy zapalenia przewodu pokarmowego, sposoby stosowania diet leczniczych i ich wpływ na mechanizmy odpornościowe

-Zna sposoby otrzymywania i mechanizm działania szczepionek i surowic odpornościowych. Zna sposób otrzymywania i szerokie możliwości terapeutycznego działania przeciwciał monklonalnych. Zna możliwości profilaktycznego i terapeutycznego działania γ-globuliny ludzkiej.

-Wyjaśnia mechanizmy odporności zarówno wrodzonej jak i nabytej w zakażeniach drobnoustrojami.

-Zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek.

-Potrafi określić przebieg zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów.

Student w zakresie umiejętności:

Posiada umiejętność planowania prawidłowego żywienia stosownie do wieku w profilaktyce chorób dietozależnych (K_U10)- M2_U05-db

Umiejętności nabyte w trakcie przedmiotu Immunologia dotyczą głównie budowy i funkcji układu odpornościowego, w tym mechanizmów odporności nieswoistej i swoistej oraz podstaw wpływu odżywiania na odporność w zdrowiu i w chorobie.

Student w zakresie kompetencji personalnych i społecznych :

Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczność ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki, umie też inspirować innych do korzystania z bieżących zdobyczy naukowych (K_K01) – M2_K01-db

Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się (K_K03) – M2_K01 -ddb

Demonstruje postawę i zachowania prozdrowotne (K_K11) – M2_K09- ddb-

-Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych.

-Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa.

-Wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów.

-Potrafi pracować w grupie.

-Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych umiejętności.

Metody sprawdzania i kryteria

oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Sprawdziany kształtujące;

Sprawdziany śródsemestralne w formie krótkich strukturyzowanych odpowiedzi

Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące)

W zakresie wiedzy

-zaliczenie pisemne

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

-obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń

-ocena przez kolegów

Typ modułu

obowiązkowy

Rok studiów

II

Semestr

zimowy

Forma studiów

stacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora

modułu i/lub osoby/osób prowadzących moduł

Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Imię i nazwisko osoby/osób

egzaminującej/egzaminujących bądź udzielacej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Sposób realizacji

Zajęcia z udziałem nauczyciela

5x2h = 10 h wykładów,

10x2h = 20 h seminariów

Wymagania wstępne i dodatkowe

Zaliczenie z fizjologii człowieka WL-T1. i WL-T2.Fizjol.Czł, biochemii WL-T2.Bioch.Og.Żyw., mikrobiologii ogólnej i żywności WL-T1.Mikr.Og.Żyw. i genetyki WL-T2.Genet.

Rodzaj i liczba godzin zajęć

dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

i studentów, gdy danym module przewidziane takie zacia

-Udział w wykładach – 10 godzin

-Udział w seminariach – 20 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana

modułowi

2 pkt

Bilans punktów ECTS

Uczestnictwo w wykładach: 10 godzin

Uczestnictwo w seminariach: 20 godzin

Udział w teście (wraz z konsultacjami po teście): 1 godzina

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 9 godzin

Przygotowanie się do seminariów: 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

  • metody podające (wykład informacyjny)
  • metody aktywizujące (seminarium, dyskusja dydaktyczna),
  • metody eksponujące (film, prezentacja),

Forma warunki zaliczenia

modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma

i warunki zaliczenia poszczególnyczajęć wchodzących w zakredanego modułu

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

-obecności na zajęciach ( przy czym dopuszczalna jest maksymalnie 1 usprawiedliwiona nieobecność)
-aktywności na zajęciach sprawdzanej formą krótkich sprawdzianów

-egzamin w formie pytań otwartych problemowych w pierwszym terminie, w drugim terminie test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią

Treścmodułu (z podziałem na

formy realizacji zać)

1. Odporność wrodzona i nabyta. Antygen, hapten, budowa i funkcja immunoglobulin. Nadrodzina immunoglobulin – wykład

2. Przeciwciała monoklonalne. Dopełniacz. Surowice odpornościowe, gammaglobulina ludzka – seminarium.

3. Organizacja i funkcja układu immunologicznego. Układ MHC, prezentacja antygenu przez komórki APC. Subpopulacje limfocytów B i T – wykład.

4. Mechanizm odpowiedzi humoralnej – seminarium.

5. Mechanizm odpowiedzi typu komórkowego z udziałem limfocytów CD4+ i CD8+ (mechanizm NTP z udziałem limfocytów Th1, mechanizm z udziałem limfocytów cytotoksycznych). Komórki NK, fagocyty – seminarium.

6. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi (system MALT) i skórą (SALT) – wykład.

7. Odporność i zakażenie – seminarium.

8. Szczepienia ochronne i adjuwanty – seminarium.

9. Reakcje alergiczne związane z odpowiedzią humoralną-typ I, II, III. Alergie pokarmowe – wykład.

10. Reakcje antygen-przeciwciało in vitro. Wybrane testy immunologiczne i ich zastosowanie (aglutynacja czynna i bierna, test Coombsa, podwójna dyfuzja w żelu, immunoelektroforeza klasyczna, immunoelektroforeza rakietkowa i krzyżowa, immunodyfuzja radialna, immunofluorescencja bezpośrednia i pośrednia, ELISA pośrednia i kanapkowa, RIA). Wybrane metody badania odporności komórkowej.- seminarium

11. Tolerancja immunologiczna i autotolerancja. Regulacja odpowiedzi immunologicznej – wykład.

12. Dieta i niedożywienie a odporność – wykład.

13. Immunologiczne podłoże otyłości i zespołu metabolicznego – (seminarium).

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniacej obowiązującej do zaliczenia danego modułu

LITERATURA PODSTAWOWA:

Immunologia pod red. K. Bryniarskiego Wydawnictwo EDRA Urban & Partners Wrocław 2017 r.

Podręczniki uzupełniające:

1. Janeway’s Immunobiology. K.Murphy, P.Travers and M.Walport. Garland Publishing Inc., New York

2. Immunologia. Ivan Roitt, Jonathan Brostoff, David Male Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa