Kierunek Stomatologia – Sylabus

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ 19 grudnia 2016 r.

Sylabumodułu zajęć na studiach wyższych

Nazwa Wydziału

Wydział Lekarski

Nazwa jednostki prowadzącej

moduł

Katedra Immunologii UJ CM

Nazwa modułu

Immunologia

Klasyfikacja ISCED

0911

Język kształcenia

język polski

Cele kształcenia

Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych zagadnień immunologicznych, mechanizmów odpowiedzi immunologicznych oraz ukierunkowanie ich w stronę przyszłej pracy lekarza – stomatologa.

Efekty kształcenia dla modułu

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

– potrafi opisać organizację i funkcję układu immunologicznego, zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu odpornościowego w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej.

-Wyjaśnia i opisuje funkcje dopełniacza, komórek fagocytująch i komórek NK; zna mechanizmy ich działania, potrafi porównać je ze swoistym działaniem limfocytów, które potrafi wymienić i klasyfikować.

-Opisuje główny układ zgodności tkankowej.

-Opisuje mechanizmy odpowiedzi humoralnej, komórkowej ( fazę indukcyjną , centralną i efektorową), tolerancji immunologicznej, porównuje sposoby prezentacji antygenów wewnątrz i zewnątrzkomórkowych w odpowiedzi humoralnej i komórkowej.

-Zna typy reakcji nadwrażliwości, potrafi wyjaśnić mechanizmy reakcji alergicznej typu I, II, III i IV, opisać ich podstawowe objawy, sposób leczenia i wymienić podstawowe jednostki kliniczne .

-Zna reakcje odpornościowe na poziomie błon śluzowych, mechanizmy obronne śliny czy patomechanizm przyzębicy

-Zna sposoby otrzymywania i mechanizm działania szczepionek i surowic odpornościowych. Zna sposób otrzymywania i szerokie możliwości terapeutycznego działania przeciwciał monklonalnych. Zna możliwości profilaktycznego i terapeutycznego działania γ-globuliny ludzkiej.

-Wyjaśnia mechanizmy odporności zarówno wrodzonej jak i nabytej w zakażeniach drobnoustrojami.

-Zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek.

-Potrafi określić przebieg zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów.

W zakresie umiejętności: potrafi:

-Pomóc pacjentom z objawami alergii anafilaktycznej i w zależności od stopnia zaawansowania reakcji podać i wypisać odpowiedni lek. Potrafi uratować życie pacjentowi we wstrząsie anafilaktycznym. Umiejętności te są szczególnie istotne w pracy lekarza-stomatologa stosującego często środki przeciwbólowe i znieczulające, bądź struktury obce organizmowi człowieka.

-Zapobiegać wystąpieniu paradontozy u pacjentów znając mechanizmy jej powstawania oraz na tej podstawie leczyć jej objawy

W zakresie kompetencji społecznych(profesjonalizmu):

-Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych.

-Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa.

-Wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów.

-Potrafi pracować w grupie.

-Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych umiejętności.

Metody sprawdzania i kryteria

oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Sprawdziany kształtujące;

Sprawdziany śródsemestralne w formie krótkich strukturyzowanych odpowiedzi

Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące)

W zakresie wiedzy

-zaliczenie pisemne

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

-obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń

-ocena przez kolegów

Typ modułu

obowiązkowy

Rok studiów

II

Semestr

letni

Forma studiów

stacjonarne/niestacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora

modułu i/lub osoby/osób prowadzących moduł

Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Imię i nazwisko osoby/osób

egzaminującej/egzaminujących bądź udzielacej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Sposób realizacji

Zajęcia z udziałem nauczyciela (wymagające jego obecności, choć niekoniecznie obecności studenta np. wykłady oraz wymagające obecności nauczyciela a także studenta np. ćwiczenia i seminaria)

Wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza w zakresie anatomii, biologii , fizjologii i biochemii

Rodzaj i liczba godzin zajęć

dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

i studentów, gdy danym module przewidziane takie zacia

-Udział w wykładach – 4 godziny

-Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

-Udział w seminariach – 6 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana

modułowi

2

Bilans punktów ECTS

-Udział w wykładach- 4 godziny

-Udział w ćwiczeniach- 15 godzin

-Udział w seminariach- 6 godzin

-Przygotowanie do ćwiczeń- 15 godzin

-Przygotowanie do egzaminu- 20 godzin

-Łącznie- 60 godzin = 2 pkt ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

  •  metody podające (wykład informacyjny)
 
  • metody aktywizujące (seminarium, dyskusja dydaktyczna),
  • metody eksponujące (film, prezentacja),
  • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne).

Forma warunki zaliczenia

modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma

i warunki zaliczenia poszczególnyczajęć wchodzących w zakredanego modułu

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

-obecności na zajęciach ( przy czym dopuszczalna jest maksymalnie 1 usprawiedliwiona nieobecność)
-aktywności na zajęciach sprawdzanej formą krótkich sprawdzianów

-egzamin w formie pytań otwartych problemowych

Treścmodułu (z podziałem na

formy realizacji zać)

Organizacja i funkcje układu immunologicznego. Pierwotne i wtórne narządy układu immunologicznego. Odporność wrodzona i nabyta. Cytokiny. Rozpoznanie patogenów przez komórki odpowiedzi wrodzonej i limfocyty. wykład

Antygeny. Immunoglobuliny. Dopełniacz. Nadrodzina immunoglobulin. Humoralna odpowiedź pierwotna i wtórna na antygeny T-zależne i T-niezależne. Przeciwciała monoklonalne. Surowice odpornościowe. Gamma-globulina ludzka. seminarium/ćwiczenia

Indukcja odpowiedzi antygenowo-swoistej, prezentacja antygenu przez komórki APC. Układ MHC. wykład

Subpopulacje limfocytów. Mechanizm odpowiedzi humoralanej. seminarium/ćwiczenia

Reakcje alergiczne związane z odpowiedzią humoralną (alergie I-go,II-go,III-go typu). seminarium/ćwiczenia

Odpowiedź typu komórkowego. Komórki nieswoistej i swoistej immunologicznej odpowiedzi komórkowej (fagocytarne, NK, LT). Toll-like receptory (TLR).Nadwrażliwość typu późnego. Reakcje cytotoksyczne z udziałem limfocytów T CD8+. seminarium/ćwiczenia

Układ odpornościowy błon śluzowych, system MALT, mechanizmy obronne śliny, patomechanizm przyzębicy. seminarium/ćwiczenia

Uodparnianie czynne i bierne. Szczepienia ochronne. Mechanizmy odporności w zakażeniach wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych. seminarium/ćwiczenia

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniacej obowiązującej do zaliczenia danego modułu

LITERATURA PODSTAWOWA:

Immunologia pod red. K. Bryniarskiego Wydawnictwo EDRA Urban & Partners Wrocław 2017 r.

Podręczniki uzupełniające:

1. Janeway’s Immunobiology. K.Murphy, P.Travers and M.Walport. Garland Publishing Inc., New York

2. Immunologia. Ivan Roitt, Jonathan Brostoff, David Male Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa