Kierunek Lekarski – Informacje

Lista niezbędnych informacji na temat organizacji zajęć z części: Immunologia z przedmiotu Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia.

-Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

-Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach (jeśli przedmiot prowadzony przez ≥ 1 jednostkę)

Immunologia – Katedra Immunologii UJ CM – Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Mikrobiologia z Parazytologią – Katedra Mikrobiologii UJ CM – dr Agata Pietrzyk

 

Wydział Lekarski rok II – IMMUNOLOGIA 2023/24

 

WYKŁAD: (grupy 1-14) 26.10. czwartek 14:30 – 16.00 – MS TEAMS
Kontrowersje w temacie szczepień ochronnych – Prof. dr hab. med. K. Bryniarski

 

Seminaria/ćwiczenia – poniedziałek-piątek 8.00-10.00 (AM) i 12.00-14.00 (PM)
ul. Czysta 18, sala wykładowa (218)/sala ćwiczeń (216) II piętro, obowiązkowe fartuchy na sali ćwiczeń.

 

1. Organizacja i funkcje układu immunologicznego. Narządy limfatyczne. Główne komórki i mediatory odporności wrodzonej i nabytej. Mikrobiom człowieka a układ immunologiczny.

2.X.AM (gr. 7 i 9), 2.X.PM (gr. 1 i 3), 3.X.AM (gr. 12), 3.X.PM (gr. 6), 5.X.AM (gr. 11 i 14), 5.X.PM (gr. 5 i 13), 6.X.AM (gr. 8 i 10), 6.X.PM (gr. 2 i 4)

 

2. Definicja i typy odporności. Antygen, immunoglobuliny, dopełniacz. Reakcja antygen-przeciwciało.

9.X.AM (gr. 7 i 9), 9.X.PM (gr. 1 i 3), 10.X.AM (gr. 12), 10.X.PM (gr. 6), 12.X.AM (gr. 11 i 14), 12.X.PM (gr. 5 i 13), 13.X.AM (gr. 8 i 10),
13.X.PM (gr. 2 i 4)

 

3. Odporność humoralna. Komórki APC, limfocyty B i T pomocnicze, MHC, generacja różnorodności przeciwciał.

16.X.AM (gr. 7 i 9), 16.X.PM (gr. 1 i 3), 17.X.AM (gr. 12), 17.X.PM (gr. 6), 19.X.AM (gr. 11 i 14), 19.X.PM (gr. 5 i 13), 20.X.AM (gr. 8 i 10), 20.X.PM (gr. 2 i 4)

 

4. Reakcje alergiczne związane z obecnością przeciwciał. Przeciwciała monoklonalne.

23.X.AM (gr. 7 i 9), 23.X.PM (gr. 1 i 3), 24.X.AM (gr. 12), 24.X.PM (gr. 6), 26.X.AM (gr. 11 i 14), 26.X.PM (gr. 5 i 13), 27.X.AM (gr. 8 i 10), 27.X.PM (gr. 2 i 4)

 

5. Odpowiedź komórkowa.

30.X.AM (gr. 7 i 9), 30.X.PM (gr. 1 i 3), 31.X.AM (gr.12), 31.X.PM (gr. 6), 3.XI.AM (gr. 8 i 10), 3.XI.PM (gr. 2 i 4), 9.XI.AM (gr. 11 i 14), 9.XI.PM (gr. 5 i 13)

 

6. Tolerancja immunologiczna. Autotolerancja. Autoimmunizacja.

6.XI.AM (gr. 7 i 9), 6.XI.PM (gr. 1 i 3), 7.XI.AM (gr. 12),7.XI.PM (gr. 6), 16.XI.AM (gr. 11 i 14), 16.XI.PM (gr. 5 i 13),
17.XI.AM (gr. 8 i 10), 17.XI.PM (gr. 2 i 4)

 

7. Immunologia nowotworów. Sprawdzian na ocenę.

13.XI.AM (gr. 7 i 9), 13.XI.PM (gr. 1 i 3), 14.XI.AM (gr.12), 14.XI.PM (gr. 6), 23.XI.AM (gr. 11 i 14), 23.XI.PM (gr. 5 i 13)
24.XI.AM (gr. 8 i 10) 24.XI.PM (gr. 2 i 4)

 

8. Odporność przeciwzakaźna i szczepienia ochronne.

20.XI.AM (gr. 7 i 9), 20.XI.PM (gr. 1 i 3), 21.XI.AM (gr. 12),21.XI.PM (gr. 6), 30.XI.AM (gr. 11 i 14), 30.XI.PM (gr. 5 i 13),
1.XII.AM (gr. 8 i 10) 1.XII.PM (gr. 2 i 4)

 

9. Mechanizmy odrzucania przeszczepu. Wybrane testy serologiczne stosowane w diagnostyce.

 

27.XI.AM (gr. 7 i 9), 27.XI.PM (gr. 1 i 3), 28.XI.AM (gr. 12), 28.XI.PM (gr. 6), 7.XII.AM (gr. 11 i 14), 7.XII.PM (gr. 5, 13), 8.XII.AM (gr. 8 i 10), 8.XII.PM (gr. 2 i 4)

10. Śluzówkowy (MALT) i skórny (SALT) układy odporności.

4.XII.AM (gr. 7 i 9), 4.XII.PM (gr. 1 i 3), 5.XII.AM (gr. 12), 12.XII.PM +kolokwium (gr. 6), 14.XII.AM (gr. 11 i 14), 14.XII.PM (gr. 5 i 13), 15.XII.AM (gr. 8 i 10), 15.XII.PM (gr. 2 i 4)

 

11. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Sprawdzian na ocenę.

5.XII.PM bez kolokwium (gr.6); 11.XII.AM (gr. 7 i 9), 11.XII.PM (gr. 1 i 3), 12.XII.AM (gr. 12), 21.XII.AM (gr. 11 i 14), 21.XII.PM (gr. 5 i 13), 22.XII.AM (gr. 8 i 10), 22.XII.PM (gr. 2 i 4)

 

Egzamin Immunologia + Mikrobiologia – termin do ustalenia

 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU – WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK LEKARSKI

Zaliczenie modułu Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia wymaga spełnienia następujących warunków:

· Obecności na zajęciach – zgodnie z zaleceniem Komisji Akredytacyjnej każda nieobecność winna być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim i każde zajęcia muszą być odrobione. W sytuacji zwolnienia lekarskiego uczestnictwo w zajęciach w innym terminie ewentualnie konspekt z zajęć.

· Aktywności na zajęciach i wykonania określonego zadania (ćwiczenia) wskazanego przez prowadzącego zajęcia.

· Zaliczenia wszystkich sprawdzianów z Immunologii oraz wszystkich sprawdzianów z Mikrobiologii z parazytologią przeprowadzanych w ciągu roku.

· Spełnienie powyższych kryteriów stanowi podstawę dopuszczeniu studenta do egzaminu końcowego.

· Egzamin końcowy obejmuje materiał realizowany na wykładach, seminariach i ćwiczeniach z Immunologii i z Mikrobiologii z parazytologią. Student otrzymuje końcową ocenę łączną.

· Warunkiem zdania końcowego egzaminu jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi, przy czym wymagane jest udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z Immunologii (24 z 40 z Immunologii) i co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z Mikrobiologii z parazytologią (36 z 60 z Mikrobiologii).

· Uzyskanie mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi w zakresie co najmniej jednego z przedmiotów w pierwszym lub w drugim terminie skutkuje brakiem zdania egzaminu końcowego i zaliczenia modułu.

· I i II termin egzaminu końcowego określa harmonogram zajęć. Brak przystąpienia przez studenta do egzaminu w wyznaczonym terminie, nie poparty usprawiedliwieniem nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia modułu.

Do oceny końcowej dolicza się po 3 punkty za każdy sprawdzian śródsemestralny, na którym student osiągnął wynik bardzo dobry i po 1 punkcie w przypadku otrzymania wyniku plus dobry. Maksymalnie możliwe jest doliczenie 15 punktów. Dodatkowe punkty są doliczane do punktacji końcowej jedynie w przypadku uzyskania przez studenta co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na teście końcowym.

 

Miejsce przebierania się studentów:

Szatnia przy sali ćwiczeń na II piętrze –  fartuchy  na sali ćwiczeń obowiązkowe, każdy student przynosi własny fartuch, rzeczy osobiste i ubranie wierzchnie na czas zajęć ćwiczeniowych należy zamknąć w szafkach w korytarzu na klucz. Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.