2013

I Prace oryginalne:
1. Józefowski S, Biedron R, Sróttek M, Chadzinska M, Marcinkiewicz J. The class A scavenger receptor SR-A/CD204 and the class B scavenger receptor CD36 regulate immune functions of macrophages differently. Innate Immunity 2013 Nov 20. [Epub ahead of print]

2. Marcinkiewicz J, Strus M, Walczewska M, Machul A, Mikołajczyk D. Influence of taurine haloamines (TauCl and TauBr) on the development of Pseudomonas aeruginosa biofilm: a preliminary study. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2013;775:269-83. doi: 10.1007/978-1-4614-6130-2_23.

3. Bryniarski K, Szczepanik M, Ptak M, Sikora E, Majewska-Szczepanik M, Ptak W. Down-regulation of macrophage immune activity by natural CD8+ regulatory T cells. Folia Biologica (Krakow). 2013;61(1-2):65-72.

4. Bryniarski K, Ptak W, Jayakumar A, Püllmann K, Caplan MJ, Chairoungdua A, Lu J, Adams BD, Sikora E, Nazimek K, Marquez S, Kleinstein SH, Sangwung P, Iwakiri Y, Delgato E, Redegeld F, Blokhuis BR, Wojcikowski J, Daniel AW, Groot Kormelink T, Askenase PW. Antigen-specific, antibody-coated, exosome-like nanovesicles deliver suppressor T-cell microRNA-150 to effector T cells to inhibit contact sensitivity. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013 Jul;132(1):170-81. doi: 10.1016/j.jaci.2013.04.048. Epub 2013 May 31.

5. Pasich E, Białecka A, Marcinkiewicz J; Porównanie mikrobójczych właściwości haloamin tauryny i chlorheksydyny wobec wybranych drobnoustrojów mikrobiomu jamy ustnej. Medycyna doświadczalna i mikrobiologia. 2013,65:187-196

6. Filipczak-Bryniarska I, Woroń J, Strzępek K, Bryniarski K, Wordliczek J. Zastosowanie oksykolonu u pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej – opis przypadku. Anestezjoogia i Ratownictwo. 2013 (7) 2:173-178.

7. Ciszek-Lenda M, Nowak B, Srottek M, Walczewska M, Gorska-Fraczek S, Gamian A, Marcinkiewicz J. Further studies on immunomodulatory effects of exopolysaccharide isolated from Lactobacillus rhamnosus KL37C. Central European Journal of Immunology 2013; 38 (3): 289-298.

8. Walczewska M ,Białecka A, Gacoń A, Pasich E, Kasprowicz A, Marcinkiewicz J Effect of selected biofilm inhibitors, N-acetylcysteine and DNase, on some biological properties of taurine haloamines (TauCl and TauBr) Central European Journal of Immunology 2013; 38 (4): 434-442)

II Prace przeglądowe :

1. Pasich E, Walczewska M, Pasich A, Marcinkiewicz J. Mechanizm i czynniki ryzyka powstawania biofilmu bakteryjnego jamy ustnej [Mechanism and risk factors of oral biofilm formation]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Online). 2013 Aug 2;67:736-41.

2. Marcinkiewicz J, Strus M, Pasich E. Antibiotic resistance: a „dark side” of biofilm associated chronic infections. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2013;123(6):309-13.

3. Nazimek K, Marcinkiewicz J, Bryniarski K; Funkcje mastocytów w nadwrażliwosci typu póznego(Functions of mast cells in delyayed-type hypersensitivity). Alergologia I Immunlogia 2013(10)1;10-14.

III Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach
i zjazdach.
1. Marcinkiewicz J, Strus M, Walczewska M, Pasich E, Ciszek-Lenda M, Machul A, Mikołajczyk D. ”Cross-talk between neutrophils and Pseudomonas aeruginosa biofilm. Role of MPO-halide system products.”P1.01.16(poster)15th International Congress of Immunology Milan ,Italy/August 22-27 2013.

2. Nazimek K., Sikora E.,Ptak W., Bryniarski K.: Cyclophosphamide low dose treatment alleviates the suppression of cellular immune response mediated by macrophages in mice. 3rd International Conference Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring (CITIM) April 22-25 Krakow, Poland -Conference materials pp.79-80.

3. Nazimek K., Bryniarski K.: Egzosomalny czynnik supresyjny limfocytów T CD8+ hamuje zdolność makrofagów do indukcji odporności humoralnej u myszy. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ.2013; 6:121.

4. Myszka M., Bryk A., Majchrzak J., Śmietana A., Nazimek K., Bryniarski K.: Antidepressant drugs modulates the generation of reactive oxygen intermediates by murine macrophages. Przegląd Lekarski 2013; 70 Supl.1:48 (175).

5. Bryk A., Myszka M., Nazimek K., Bryniarski K.: Antidepressant drugs modulates the generation of reactive oxygen intermediates by murine macrophages. Konferencja Studentów I Doktorantów Uczelni Medycznych DoktaMed 2013 Monachium, Niemcy, 29. Czerwiec 2013.

6. Nazimek K., Ptak M., Ptak W., Bryniarski K.: T CD8+ suppressor lymphocyte-derived exosomes carrying miRNA impair macrophage ability to induce humoral immune response in mice. 15th International Congress of Immunology Milan Aug. 22-27, 2013. Frontiers in Immunology. doi:10.3389/conf.fimmu2013.02.00023

7. Bryniarski K., Nazimek K., Sikora E., Ptak M., Askenase P.W. Ptak W.: T CD8+ suppressor cells produce antigen-specific exosomes carrying miRNA-150 to inhibit contact sensitivity response. 15th International Congress of Immunology Milan Aug. 22-27, 2013. Frontiers in Immunology. doi:10.3389/conf.fimmu2013.02.00077

8. Filipczak-Bryniarska I., Bryniarski K., Woroń J., Ptak W., Sikora E Nazimek K., Nowak B., Marcinkiewicz J., Wordliczek J.: Badania wpływu opioidów na aktywację nadwrażliwości kontaktowej i odpowiedź humoralną u myszy. Rola makrofagów. (VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu 25-28 wrzesień 2013 Zakopane) Ból 2013:14 34-35.

IV Publikacje monograficzne
1. Filipczak-Bryniarska I., Rucińska M., Bryniarski K., Woroń J., Wordliczek J.: Ból kostny. W Chory na nowotwór kompendium leczenia bólu. pod red. Malec-Milewskiej M., Krajnik M. & Wordliczka J. Medical Education Warszawa 2013. str. 399-412.

2. Filipczak-Bryniarska I., Bryniarski K., Woroń J.: Bisfosfoniany. W Kompendium leczenia bólu. pod red J. Dobrogowskiego i J. Wordliczka, Medical Education Warszawa 2014. str.1-15.

V Inne typy publikacji
Czasopisma popularno-naukowe
1. 1.The Editors’ Choice of J Allergy & Clin Immunol vol 132 No 1, 2013 pp 38 Yeung, DYE, Szefler SJ, et al.: Allergy treatment with a new combined immune and approach.

2. First example of Antibody-coated-Exosome-Mediated T-Cell Regulation by Inhibitory miRNA Cargo. BioQuick News-Life Sciences News from Around the Globe http://www.bioquicknews.com/node/1239
3. Nature’s own nanoparticles harnessed to target disease. MedicalxPress.Com provided by Yale University Press http://medicalxpress.com/news/2013-07-nature-nanoparticles-harnessed-dis…

4. Nature’s own nantopaticles harnessed to target disease. by Helen Dodson in Yale News, 2013; July 10. http://news.yale.edu/2013/07/10/nature-s-own-nanopatrticles-ha…

Popularno-naukowe audycje radiowe
1. Program z cyklu Pracują na Nobla pod redakcją Anety Regulskiej -pt. Kichający problem – Polskie Radio Kraków 4. kwiecień,2013, http://www3.radiokrakow.pl/mp3player/player_mp3_maxi.swf