Projekty naukowe

Projekty NCN

1.Grant OPUS: Fenotyp makrofagów aktywowanych in vitro przez komponenty biofilmu bakterii izolowanych od pacjentów z mukowiscydozą. Ocena regulacyjnej i przeciwbakteryjnej roli makrofagów M1 i M2 w przebiegu zapalenia towarzyszącego infekcji z biofilmem.

Numer projektu: K/PBO/000626

Numer rejestracji: 2017/27/B/NZ6/01772

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

Czas trwania projektu : 2018-2023

2.Grant Symfonia: Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej.

Konsorcjum Naukowe
Koordynator Projektu Katedra Immunologii UJ CM
Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Czas trwania projektu: 2014-2022

3.Grant OPUS: Badanie regulacji odpowiedzi immunologicznej na antygeny białkowe mediowanej przez egzosomy limfocytów T CD8+ supresyjnych – supresja aktywnej reakcji nadwrażliwości typu późnego 
Numer projektu :K/PBO/000303
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski
Czas trwania: 2014-2017

4.Grant PRELUDIUM: Wpływ egzosomalnego czynnika supresyjnego limfocytów T CD8+ na aktywność immunologiczną mysich makrofagów
Numer projektu:K/PBM/000199
Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Nazimek
Czas trwania: 2014-2017

Badania statutowe

1. Badania mysiego modelu nadwrażliwości typu późnego na antygen kazeiny z próbą indukcji antygenowo-swoistej immunosupresji.
Numer Projektu:K/ZDS/006148
Czas trwania: 2016-2018

2. Porównanie właściwości antyseptycznych i immunomodulacyjnych bromaminy T (BAT) z bromaminą tauryny (TauBr) i chlorheksydyną (CHX).
Numer Projektu: K/ZDS/005454
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Wykonawca; Mgr Maria Walczewska
Czas trwania: 2015-2017

3.Badanie wpływu formy planktonicznej i składników biofilmu bakterii Pseudomonas aeruginosa na funkcje komórek odpowiedzi wrodzonej.
Numer projektu: K/ZDS/006147
Kierownik Projektu: dr Marta Ciszek-Lenda
Czas trwania: 2016-2018

4.Badania wpływu leków przeciwdepresyjnych na aktywność immunologiczną mysich makrofagów.
Numer Projektu: K/DSC/003095
Kierownik: dr hab. Katarzyna Nazimek
Czas trwania: 2015
Z tego źródła finansowane są m.in. badania Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Immunologii UJ CM – dotacja celowa dla młodych naukowców.

7.Badanie wiązania i wpływu polisacharydów, egzopolisacharyd izolowany z probiotycznych bakterii L rhammnosus (EPS-KL37) oraz arabinoglaktan (ArGal), na spoczynkowe i aktywowane komórki odpowiedzi immunologicznej.
Numer Projektu: K/ZDS/004603
Kierownik Projektu: dr Bernadetta Nowak
Czas trwania: 2015